Pievienot jaunu blog ierakstu

Lūdzu, aizpildiet visus laukus

+ Pievienot bildi

Portāls Svētkulaiks.lv nodrošina iespēju katram, kurš to vēlas, veidot savu blogu portāla blogu sadaļā.
Pirms bloga veidošanas tā autors (turpmāk – AUTORS) iepazīstas ar blogu veidošanas noteikumiem un apstiprina, ka ir tos sapratis un tiem piekrīt.

AUTORS apņemas:
1) parakstīties blogā ar savu vārdu,
2) veidojot blogu, ievērot vispārpieņemtās ētikas un pieklājības normas,
3) pēc iespējas izvairīties no necenzētas un neķītras leksikas lietošanas,
4) neievietot bildes, uz kurām bloga autoram nepieder autortiesības,
4) ievērot Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas normas,
5) neizmantot blogu preču un pakalpojumu reklamēšanai,
6)kļūdu un neprecizitāšu konstatēšanas gadījumā savā blogā veikt attiecīgus labojumus.

Svētkulaiks.lv patur tiesības dzēst, izteikt brīdinājumu vai liegt turpināt blogu veidošanu
AUTORIEM, kuri:

1) publicē materiālus, kas saistīti ar aicinājumiem uz vardarbību, naida kurināšanu, draudiem, aizskārumu, kā arī apmelojošus, vulgārus, piedauzīgus, ķengājošus, kā arī rasisku, etnisku vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ pret noteiktu sabiedrības daļu vērstus materiālus,
2) publicē materiālus, kas pārkāpj citu fizisko un juridisko personu likumā noteiktās tiesības, tajā skaitā autortiesības, propagandē nelikumīgas darbības,
3) apzināti publicē dezinformāciju,
4) jebkādā citādā veidā pārkāpj blogu veidošanas noteikumus.

Par blogā rakstītās informācijas patiesumu un precizitāti, kā arī jebkādām sekām, ko var izraisīt nepatiesas un neprecīzas informācijas publicēšana vai jebkādi šo noteikumu pārkāpumi, atbild AUTORS.

Svētkulaiks.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt un papildināt blogu veidošanas noteikumus.

Svētkulaiks.lv ir tiesības pārpublicēt blogu autoru rakstītos darbus bez pašu autoru ziņas un nenosakot atlīdzību.